หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางขุด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
 
 
 

ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

ส่งเสริมศิลปะศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
 
 

ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก

ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 

ส่งเสริมอาชีพพัฒนากลุ่มอาชีพและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
 
 
 
 

พัฒนาระบบการจราจรการจัดทาผังเมืองและการคมนาคมขนส่ง

พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและโทรคมนาคม

พัฒนาระบบการระบายน้ำ

พัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
 
 
 
 

ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วม ดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและระบบการบำบัดน้ำเสีย

ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน
 
 
 
 

ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

ส่งเสริมการสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดี