หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ หมื่นกล้า
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 056 484 231


นายเทพเทวา คงมะกล่ำ
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 056 484 231
 
สำนักปลัด
 


นางธสวรรฒ เปียจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 056 484 231


นางสาวสุนิสา ม้วนหนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางยุพิน แตงอ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรติรัตน์ วีระวงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววรัชยา สุนันท์ธนชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางชนัญชิดา ช้างคง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธีร์วรารัตน์ วราเตชาคงสกุล
นักวิชาการศึกษา


นางนงนุต กลิ่นนวม
ครู คศ.2


นางลัดดา ช้างผึ้ง
ครู คศ.2


นางปิยดา ประภาสะวัต
ครู คศ.2
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231