หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ หมื่นกล้า
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)


นายเทพเทวา คงมะกล่ำ
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
 


นางธสวรรฒ เปียจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวสุนิสา ม้วนหนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางยุพิน แตงอ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรติรัตน์ วีระวงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววรัชยา สุนันท์ธนชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางชนัญชิดา ช้างคง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธีร์วรารัตน์ วราเตชาคงสกุล
นักวิชาการศึกษา


นางนงนุต กลิ่นนวม
ครู คศ.2


นางปิยดา ประภาสะวัต
ครู คศ.1


นางลัดดา ช้างผึ้ง
ครู คศ.1
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231