หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
[ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกรฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น... (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7