หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกรฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น... (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2548 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6