หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เทศบาลตำบลบางขุด  
 

                 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด เปิดเผยโปร่งใส นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลบางขุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น
            (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
            (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
            (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
            (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
    (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
            
             ในการนี้ นายเปิดเผย โปร่งใส นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรังปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบางขุด ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดหารดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2565 เวลา 11.37 น. โดย คุณ ฐาปนี ปานน้อย

ผู้เข้าชม 88 ท่าน