หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
 

 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในเทศบาลตำบลบางขุด มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

                   เทศบาลตำบลบางขุด ได้จัดทำกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในเทศบาลตำบลบางขุด มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยงข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและสามารถนำคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2565 เวลา 10.58 น. โดย คุณ ฐาปนี ปานน้อย

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X