หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
สมาชิกสภา
 
 


นางสาวกนกวรรณ เมฆดำ
ประธานสภา ทต.บางขุด
 


นายบัญชา พงษ์นารายณ์
รองประธานสภา ทต.บางขุด


พันจ่าเอกสุพจน์ หมื่นกล้า
เลขานุการสภา ทต.บางขุด
 
สมาชิกสภา
 


นายธวัชชัย โพธิ์ฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเดช เขียวใจดี
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวกรรณิกา ทับเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอุดมศักดิ์ พุ่มสมุด
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมหมาย โพธิ์ฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจำนงค์ มั่นปาน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายดาวเรือง กังผึ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเอกนรินทร์ ด้วงเหม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอานพ เพชรจั่น
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเนตร์ เกตุดี
สมาชิกสภาเทศบาล
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231