หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.bangkhud.go.th/org... แสดงถึงแผนผังโครงสร้างองค์กร ประกอบไปด้วย แผนผังนายกรัฐมนตรี แผนผังสภาเทศบาล และโครงสร้างส่วนราชการ
แสดงอยู่หน้าเว็บไซต์หลัก อยู่ที่หัวข้อ เกี่ยวกับ เทศบาล ในหมวดที่ 3 โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.bangkhud.go.th/boa... https://www.bangkhud.go.th/sta... ลิงก์ที่ 1 แสดงถึงข้อมูลของผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ของคณะผู้บริหาร
แสดงอยู่หน้าเว็บไซต์หลัก อยู่ที่หัวข้อ บุคลากร ในหมวดที่ 1 คณะผู้บริหาร  
ลิงก์ที่ 2 แสดงถึงข้อมูลของหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ของหัวหน้าส่วนราชการ
แสดงอยู่หน้าเว็บไซต์หลัก อยู่ที่หัวข้อ บุคลากร ในหมวดที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ  
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.bangkhud.go.th/pro... www.bangkhud.go.th/project_det... https://www.bangkhud.go.th/dnm... ลิงก์ที่ 1 แสดงถึงหน้าเว็บไซต์หลัก อยู่ที่หัวข้อ เกี่ยวกับเทศบาล ในหมวดที่ 5 อำนาจหน้าที่
ลิงก์ที่ 2 แสดงถึงหัวข้อของอำนาจหน้าที่ของเทศบาล คลิกที่ หน้าของ PDF
ลิงก์ที่ 3 แสดงถึง ไฟล์ PDF อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.bangkhud.go.th/str... https://www.bangkhud.go.th/pro... ลิงก์ที่ 1 แสดงถึงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่บังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แสดงอยู่หน้าเว็บไซต์ อยู่ที่หัวข้อ แผน ในหมวดที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลิงก์ที่ 2 แสดงถึงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี และบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาร พ.ศ.2566สามารถคลิกเพื่อเปิดไฟล์ ดูรายละเอียด
ไฟล์ PDF แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และสามารถดูไฟล์ Word และไฟล์ PDF อื่นๆ ได้ด้านล่าง
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.bangkhud.go.th/con... ลิงก์ที่ 1 แสดงข้อมูลการติดต่อหน่วยงานของเรา ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน e-mail และแผนที่ตั้ง เป็น google map และ ภาพแผนที่ของหน่วยงาน
แสดงอยู่หน้าเว็บไซต์ อยู่ที่หัวข้อ เกี่ยวกับ เทศบาล ในหมวดที่ 8 ติดต่อ ทต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.bangkhud.go.th/pro... https://www.bangkhud.go.th/pro... ลิงก์ที่ 1 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน แสดงที่หัวข้อใหญ่ ระเบียบ อยู่ที่หัวข้อ ภายใน เทศบาล ในหมวดที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การยกตัวอย่าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คลิกที่หน้า PDF
ลิงก์ที่ 2 แสดงไฟล์ PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.bangkhud.go.th/new... https://www.bangkhud.go.th/new... https://www.bangkhud.go.th/dnm... ลิงก์ที่ 1 แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
แสดงที่หัวข้อใหญ่ ข่าวสาร อยู่ที่หัวข้อ ข่าวสาร ทต. อยู่ในหมวดที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงก์ที่ 2 ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6
เป็นการประชาสัมพันธ์ในปีพ.ศ.2566 ของหน่วยงานงาน เทศบาลตำบลบางขุด สามารถคลิกเพื่อเปิดไฟล์ ดูรายละเอียด
ลิงก์ที่ 3 แสดงไฟล์ PDF การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.bangkhud.go.th/web... https://www.bangkhud.go.th/web... ลิงก์ที่ 1 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานของเราสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง คือ Web board หรือ สนทนา ในเทศบาล
แสดงในหัวข้อใหญ่ บริการประชาชน ในหมวดที่ 5 กระดานสนทนา
ลิงก์ที่ 2 ตัวอย่างการตอบคำถาม
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi... เป็นลิงก์ Facebook ของหน่วยงานเรา แสดงอยู่หน้าเว็บไซต์หนักของหน่วยงาน อยู่ที่ปุ่มทางด้านขวามือของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.bangkhud.go.th/web... แสดงถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางขุด
        แสดงอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์หลักของเทศบาล อยู่ด้านล่างสุดของหน้าหลักเว็บไซต์
 
  (1)     2      3      4      5