หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางขุด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขุด
วิสัยทัศน์ ทต.บางขุด
“การศึกษาดี มีคุณธรรม
นำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
นายถุงเงิน กลัดสุข
นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด
ทำนา
จับปลา
ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางขุด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 มิ.ย. 2559
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน [ 23 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 555 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 656 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ \"แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\" [ 22 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 542 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 608 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องคืกรปคกรองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 605 
สรุปนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\"ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 และวิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 583 
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 648 
การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 503 
แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ และการสมทบเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มกองทุนปกติฯ ทั่วไป [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 578 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 10/2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 659 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1126 
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพรป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 584 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามดครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชีฯ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 562 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 594 
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 556 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงงานอย่างง่าย Active Learning ตามหลัก \\\"ศาสตร์พระราชา\\\" [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 594 
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 570 
การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 585 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 545 
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 521 
 
<< หน้าแรก...     279      280      281      282     (283)     284      285      286      287     ....หน้าสุดท้าย >> 294
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-484-231